Julhälsning från KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter

18 december 2020

Styrelsen för KFUM Centrals Idrott och Kulturcenter vill skicka en julhälsning och samtidigt berätta lite av det som hänt under år 2020 med arbetet att realisera planerna på en ny, större och mer ändamålsenlig föreningsanläggning samt lindra den brist som råder på idrottsytor.

För att sammanfatta en kort historisk återblick som började med ett mer än 10-årigt påverkansarbete erhöll KFUM Central en tidig markreservation för en mindre arena år 2018 och ett år senare, i december 2019 slöt föreningen ett samarbetsavtal med en bygg- och fastighetsutvecklare och IKC – KFUM Centrals idrotts och kulturcenter markanvisades också i slutet av 2019. IKC planeras bli KFUM Centrals nya föreningsanläggning, drygt 10.500 kvm med en stor bollhall med läktare, en specialutrustad gymnastikhall, en multisal för rörelse och musikkonserter, gym, repetitions- och möteslokaler, café och kansliytor. En större och mer ändamålsenlig anläggning än vår nuvarande hemvist på Rosengatan och en mötesplats som främjar hälsa, inkludering och gemenskap för unga i Stockholm.

För att sedan försöka sammanfatta året 2020 som efter sportlovet till stora delar dominerades av pandemin har arbetet med IKC ändå fortlöpt efter gällande plan, om än något förskjutet framåt i den del gentemot staden men som ändå kan ses som att vi fick andrum i arbetet. Internt inom föreningen fortsatte arbetet med funktionsprogrammet, det dokument som utifrån lokalprogrammet beskriver de olika rummens funktioner och utredningar kopplade till dessa samt ytterligare samtal och avstämningar med Ängsholmens styrelse, Barn- och ungdomskören, representanter för musikföreningarna samt kansliansvariga. KFUM Central är en stor förening med olika verksamheter främst för barn och unga och som del i att vara en demokratisk organisation är det av vikt att medlemsföreningarnas representanter får möjlighet att tycka till och särskilt positivt att också föreningens Ungdomsforum arbetat med frågan. En viktig del i arbetet med IKC är att skaffa referenser och det har arbetsgruppen gjort genom studiebesök på CIK i Knivsta och på Åkeshov sim- och idrottshall samt Teamsmöte med vår systerförening i Helsingfors. Tyvärr innebar pandemin också uteblivna besök. Styrelsen har med många ideella timmar arbetat med frågor kring ekonomi, kommunikation, strategier, potentiella hyresgäster och samarbetspartners och riskanalyser. Teamet förstärktes i slutet av 2019 av en byggprojektledare som under året har främst representerat föreningen vid mötena med Serneke och staden. Vi ser att vi haft en mycket god dialog med representanter från Stockholms stad under året.

Under våren fortsatte diskussioner och förhandlingar med vår samarbetspartner bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget Serneke. Utvecklingsarbetet av kvarter 37, där IKC utgör ungefär en fjärdedel av den totala volymen påbörjades innan sommaren och framtagande av ett program inför parallella arkitektuppdrag skissades under ledning av Stadsbyggnadskontoret upp. Ett parallellt arkitektuppdrag innebär att fler arkitektkontor får samma förutsättningar och information och kommer sedan under delgenomgångar och en slutredovisning presentera ett förslag till upplägg på kvarteret, men hänsyn till föreningens och Sernekes innehåll samt alla tekniska förutsättningar. Tre arkitektkontor valdes ut och arbetet planeras bli klart i februari 2021. I november beslutade Stadsbyggnadsnämnden om Start-PM för kvarteret och därmed rullar detaljplanearbetet för kvarteret igång.

Så året kan sammanfattas med att det går som planerat trots att föreningens verksamheter lidit under pandemin, IKC är ett så pass långsiktigt projekt som är under utvecklingsarbete under minst ytterligare fyra år. Som del i den täta komplexa framväxande Hagastaden, med placering i absolut närhet till den nya tunnelbanan men också nära pendeltåg och annan infrastruktur kommer denna nya mötesplats för idrott och kultur befinna sig centralt i Stockholm, som namnet KFUM Central antyder.

Stort tack till alla som på olika sätt bidrar till utvecklingen av IKC.

God jul och Gott Nytt År önskar IKC-teamet,
genom Hans von Uthmann, projektledare