Skip to content
Sök

Historia

Projektets historia

Enligt nuvarande tidsuppskattning ska KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter stå klart år 2026. Det kan tyckas som långt fram i tiden men föreningen har drivet processen så mycket längre än så, nämligen i 14 år.

I maj 2018 fick KFUM Central en tidig markreservation för en mindre arena i kvarter 37, intill Torsplan i Hagastaden. Föreningen hade sedan en urvals- process för att hitta en samarbetspartner i projektet som kan utveckla de övriga delarna av kvarteret.

Serneke och White Arkitekter tog fram det mest attraktiva förslaget där KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter kompletteras med en gymnasieskola, ett longstayhotell samt kontor. Ett koncept som bygger på synergier mellan KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter och gymnasieskolan för att maximera nyttjandet av lokalerna.

Genom de kommersiella delarna med kontor och hotell ges staden dessutom bra betalt för ytorna.

I december 2019, efter förhandlingar med Stockholm stad markanvisades KFUM Centrals Idrotts- och kulturcenter. Rent formellt gick markanvisningen till KFUM Centrals samarbetspartner byggutvecklingsföretaget Serneke men genom avtal parterna emellan är det villkorat att IKC byggs som en del i kvarteret. Går allt som planerat kan KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter stå klart 2026.

Arbetet 2005 – 2015

KFUM Central har arbetat sedan 2005 med att realisera planerna på nya idrottshallar för föreningens verksamhet, men även för andra föreningar och skolor. Dåvarande ordförande PA Aglert och Svante Bengtsson tog kontakt med staden för att få hjälp och information om och var föreningen kunde uppföra ny idrottshall.

Roslagstullsprojektet 2010 -2015

Stockholm Stad genom exploateringskontoret anvisade KFUM Central en tomt vid västra Valhallavägen, från Körsbärsvägen/Västra Valhallavägen till Roslagstull 2010, där det skulle bli möjligt att realisera planerna på nya idrottshallar.

KFUM Central fick 2011 av Exploateringskontoret en tidig markreservation vid Västra Valhallavägen och hade på uppmaning av Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret valt en erfaren byggherre. KFUM Central valde Areim eftersom det är ett obundet fastighetsbolag med stor erfarenhet av samarbete med Stockholms stad. Man såg att fastighetsbolaget kunde agera professionellt under detaljplaneprocessen och hantera kringliggande frågor, logistik och kompletterande byggnation.

Under 2014 fick KFUM Central delta i planeringsprocessen av området, tillsammans med exploateringskontoret. Idrottshallarna blev inritade i det program för området som gick ut på samråd i maj. KFUM Central och Areim erhöll en muntlig markanvisning.

Länsstyrelsen i Stockholm stoppade 2015 strukturplanen för nya bostäder, skola, idrottshallar och lokaler för kommersiell verksamhet vid västra delen av Valhallavägen. De trafikprognoser som tagits fram för området visar svårigheter att klara luftkvaliteten, de visar för höga halter av partiklar och kvävedioxid för byggnation. Det innebär att programarbetet för västra Valhallavägen måste ritas om och Stockholm Stads plan är att placera idrottshallarna och skolan längre österut på Valhallavägen. Stockholm Stad kommer att utreda de möjliga lösningarna för att kunna starta detaljplanen inom området men det innebär att hela projektet försenas med fem år . Samarbetet med Areim avslutades.

Projekt Hagaparkshallen 2015

I mars månad 2015 togs det första steget för ett programarbete för området Hagastadens östra delområde, mellan Wennergren-Center och Uppsalavägen, där staden planerade för att bygga förutom bostäder även idrottshallar. Det nya huvudspåret för utskottet att blev således att placera sin projektidé på den bit mark vid Wenner-Gren Center (gamla bensinmackstomten) som idag står obebyggd.

Ett ännu intensivare påverkansarbete pågick under 2015. Under året har gruppen träffat tongivande politiker och borgarrådssekreterare i Stockholm Stad – idrottsborgarråd Emila Bjuggren, ordförande i stadsbyggnadsnämnden Roger Mogert, vice finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden Jan Valeskog, borgarrådssekreterarna Erik Hallonsten, Felix Antman och Oscar Lavelid. Man har också haft ett möte med Moderaterna i Stockholm. Gruppen har haft möten med Kersti Ruthström, chef för utvecklingsavdelningen på idrottsförvaltningen, Henrik Schöldström på Stockholms idrottsförbund, Johanna Engman, stadsdelsdirektör på Norrmalm och Sara Wernersson på Exploateringskontoret.

I och med att tomten angränsar till Hagastaden bjöd utskottet in Torkel Tigerschiöld, Märtha Angert Lilliestråle och Richard Murray från Haga-Brunnsvikens Vänner och Förbundet för Ekoparken för att presentera projektet. Vid ett möte anordnat av Sveriges Centralförening för idrottens främjande för att diskutera hur man bygger in idrottsanläggningar när man bygger bostadsområden gavs tillfälle att presentera projektet. Svante och Michael hade under våren också samtal med Martinsson Trä, NCC och Stora Enso för att sondera inför en byggnation.

2016

Under sommaren 2016 gav föreningen arkitektbyrån DinellJohansson i uppdrag att göra ett förslag på hur en sådan fastighet skulle kunna se ut. Arkitektbyrån hade gett oss ett genomarbetat material att sticka i handen på våra parter och andra intressenter. Materialet visar skisser över lokalerna men tar även upp utmaningarna och möjligheterna att ligga i Nationalstadsparken, hur man kan ha synergier med skolor och förskolor, logistik samt beskriver verksamheten.

Programsamrådet för Östra Hagastaden ägde rum under hösten och KFUM Central och enskilda medlemmar skickade in svar till Stockholm Stad att man stödjer idén om att bygga idrottshallar inom området. KFUM Central Basket satte upp en hemsida för att enklare visa vägen till hur man skickar in förslag till Stadsbyggnadskontoret samt information om det samrådsmöte som ägde rum i november. Till samrådsmötet i Rödabergsskolan kom ett femtiotal medlemmar. Vi beslöt oss för att kolla de förslag som kom in till Stadsbyggnadskontoret efter att tiden gått ut och vi kunde räkna att dem till cirka 1300 stycken där 98 procent stödjer byggnation av idrottshallar inom området.

Arbetet intensifierades ännu mer under 2016 och arbetsgruppen träffade ledande politiker och tjänstemän inom Stockholm Stad vilket resulterade i att tillsammans med tjänstemän från idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och SISAB samt arkitekter titta på innehållet för ytan. Frågan för tomten har lyfts till Stadsledningskontoret. Ännu har KFUM Central inte fått något klart besked om föreningen kommer att få vara med och bygga på tomten eller ej.

 2016 – 2017

Utskotten ändrades till en exekutiv grupp och arbetet intensifierades ytterligare under 2016. Med arkitektritade förslag som gruppen presenterade på ett stort antal möten med representanter från Stockholm Stad, politiker från både allians och opposition, tjänstemän samt representanter från olika förbund och bolag.

Året inleddes positivt med att gruppen fick möjligheten att träffa de högst ansvariga tjänstemännen på stadsbyggnads- och exploateringskontoret vilket innebar att det var det viktigaste mötet hittills i ett mångårigt arbete för idrottshallen. För Anette Scheibe Lorentzi, förvaltningsdirektör på Stadsbyggnadskontoret samt Håkan Falk, förvaltningsdirektör på Exploateringskontoret kunde gruppen presentera projektet och också visa upp den nya trämodell av den tilltänkta fastigheten, Responsen var positiv från förvaltningsdirektörerna och de lovade titta närmare på materialet på respektive kontor och förmedla kontakter för fortsatt arbete framåt.

Innan sommaren kallades gruppen till ett möte med Idrottsförvaltningen med anledning av att en arbetsgrupp bestående av representanter från Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen och Norrmalms Stadsdelsförvaltning uttryckt en enighet om att KFUM Central är en bra samarbetspartner för byggandet av idrottshallar. Staden hade också gått från att det bör vara idrottshallar inom området till skall vara, och detta efter programsamrådet hösten 2015. Vi fick frågan om vi var intresserade av att gå vidare och att vi nu fortsättningsvis skulle kallas till möten med utbildningsförvaltningen, SISAB och idrottsförvaltningen för arbetsdiskussioner om innehållet på ytan. Stockholm Stad beslutade under hösten i Stadsbyggnadsnämnden att det ska byggas idrottshall, skola, fotbollsplan samt bostäder inom området. Under hösten fortsatte arbetet i denna gruppering och direkta volymstudier genomfördes där vi på detaljnivå tittade på ytor och aspekter för att skapa en trygg miljö för dels skolelever men även besökare till idrottshallarna. I slutet av året uppgavs arkitekt Morten Johansson att ta fram en idéskiss över ett alternativ till bostäder i form av en skiss med förutom skola, idrottshallar och fotbollsplan även simhall och ytterligare lokaler för idrott.

Gruppen hade även viktiga möten med idrottsnämndens ledamöter i Liberalerna och Kristdemokraterna. Dessa båda grupper uttryckte entusiasm över projektet. I våra egna lokaler på Kom Hotel tog vi emot representanter från Stora Enso för att närmare diskutera själva byggnationen.

2018

I början av 2018 tog projektet en ny vändning när staden beslutade att själva bygga på tomten vid Wenner-Gren center. Istället fick KFUM Central en preliminär markanvisning för en tomt vid Torsplan och arbetet med att utreda den tomtens möjligheter tog fart.